PRIVACY STATEMENT

 

Privacystatement van Bakker+Finance.

 

1. Introductie
Bakker+Finance, gevestigd aan Spacelab 47, 3824 MR Amersfoort, zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn klanten en van de bezoekers van zijn website: www.bakkerplusfinance.nl

Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De onderneming houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 –de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden verzameld voor de onder punt 3 genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de onderneming ter beschikking doordat klanten en/of mogelijke klanten hun gegevens zelf hebben ingevuld/aangeleverd via het contactformulier dan wel op andere wijze kenbaar hebben gemaakt. Het betreft identiteits- en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

Bakker+Finance verwerkt deze persoonsgegevens omdat gebruik wordt gemaakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan de onderneming zijn verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerrit-jan@bakkerplusfinance.nl ,dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bakker+Finance gebruikt de gegevens voor de volgende doelen:

  1. Uitoefenen van de doelstellingen van de onderneming;
  2. Vanuit de wettelijke verplichting zoals het verwerken van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Bakker+Finance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bakker+Finance) tussen zit. Bakker+Finance gebruikt de volgende computer programma’s of -systemen:

  1. Afas Accountancy Light: Fiscale en boekhoudkundige software;
  2. Loon voor de salarisverwerking;
  3. Infine voor de jaarrekeningen en notulen AVA;
  4. Visionplanner voor de periodieke (SBR-)rapportage

5. Bewaren van persoonsgegevens
Bakker+Finance bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijke bewaartermijnen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Bakker+Finance verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bakker+Finance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakker+Finance gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Jouw privacy rechten
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: gerrit-jan@bakkerplusfinance.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bakker+Finance zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bakker+Finance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bakker+Finance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Bakker+Finance neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal.

10. Wijzigingen van het privacybeleid
Bakker+Finance behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

11. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacystatement kan men contact opnemen via de Functionaris Gegevensbescherming van Bakker+Finance. Hij is te bereiken via gerrit-jan@bakkerplusfinance.nl of +31 (0)6 42343588

 

Bakker+Finance, 23 mei 2018